Verduurzamingsopties steden snel en betrouwbaar in beeld met gratis webapplicatie PICO

Verduurzamingsopties steden snel en betrouwbaar in beeld met gratis webapplicatie PICO

735
0
DELEN

Vanaf 10 maart is de webapplicatie PICO gratis beschikbaar voor alle partijen die actief zijn in de energietransitie. PICO geeft snel en betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau. En dat voor heel Nederland. Geografische informatie over de verschillende verduurzamingsopties komen met de applicatie ‘letterlijk’ in beeld. Zo kunnen de opties voor energiebesparing en duurzame energieproductie stapsgewijs worden verkend.

PICO ondersteunt partijen zoals gemeenten of wooncorporaties bij het halen van hun energietransitiedoelstellingen als onderdeel van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Data van open bronnen, basisregistraties en data op basis van modellen worden op een kaart weergegeven. Gemeenten en woningcorporaties kunnen verschillende scenario’s met elkaar vergelijken waarbij ze zowel energiebesparing,- opwekking en distributiefactoren mee kunnen nemen.

Energietransitie versnellen
PICO beoogt de energietransitie te versnellen door inzicht te bieden in de kansen voor verduurzaming van de energievoorziening in een gebied: welke kansen zijn er, en waar liggen die? De inzichten ondersteunen de stakeholders- zoals (lagere) overheden, netbeheerders, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, bewonerscollectieven en energieleveranciers-  in hun onderlinge dialoog en gezamenlijke besluitvorming. Duurzame ambities kunnen zo sneller en beter omgezet worden naar concrete maatregelen en routekaarten.

Verduurzaming van het stedelijke energiesysteem
Voor het bereiken van de energiedoelstellingen voor de gebouwde omgeving (energieneutraal in 2050) is het zinvol de gebouwen, de openbare ruimte en de andere functies als een geheel te beschouwen. Natuurlijk zal per gebouw moeten worden gekeken naar hoe deze zo energiezuinig mogelijk kan worden gemaakt. Maar omdat een gebouw een onderdeel vormt van het (energie)systeem van de wijk moeten keuzes op dat niveau afgewogen worden en zijn er efficiënte oplossingen mogelijk als de omgeving wordt meegenomen.
Door het energiegebruik van gebouwen slim te koppelen en te sturen kan lokaal vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Ook kunnen collectieve oplossingen, zoals een warmtenet efficiënter zijn dan individuele oplossingen. Tegelijkertijd moet het energiesysteem in samenhang functioneren met andere belangrijke functies van de stad, zoals aantrekkelijk leefklimaat, broedplaats voor ondernemerschap, bereikbaarheid, gezond leven.
TNO werkt aan instrumentarium en projecten voor steden en regio’s waarmee we duurzame energie doelstellingen van Nederland op gebiedsniveau kunnen versnellen.

Rol TNO
PICO is ontwikkeld in een consortium bestaande uit Alliander, NRG031, Ecofys, ESRI, Geodan en TNO, en de ontwikkeling is mogelijk gemaakt door TKI Urban Energy. TNO heeft naast het projectmanagement het VESTA-model van PBL toegepast en landelijk toegankelijk gemaakt. Outputs zijn energetische, duurzaamheids- en financiële indicatoren, alsook geografische selecties en aggregaties hiervan. Deze worden op interactieve kaarten getoond, en d.m.v. geografische selecties en aggregaties ook in tabellen en grafieken weergegeven. PICO is ook opgenomen in de toolkit Energietransitiemodellen van Netbeheer Nederland.

Bron: TNO

LAAT EEN REACTIE ACHTER