Rode Lijst voor vogels die Nederland als trekvogel aandoen of er overwinteren

Rode Lijst voor vogels die Nederland als trekvogel aandoen of er overwinteren

3880
1
DELEN

Er staan 39 vogelsoorten op een nieuwe ‘Rode Lijst’ voor vogels die in Nederland overwinteren of Nederland aandoen om vervolgens verder te trekken. Deze aanvullende ‘Rode Lijst’ van wintervogels en verder trekkende soorten is op verzoek van Vogelbescherming Nederland opgesteld door Sovon Vogelonderzoek. Uit de lijst blijkt dat vooral vogels die broeden op de toendra en in Nederland overwinteren het zwaar hebben.

Van de 263 onderzochte vogelsoorten die Nederland kort aandoen of er overwinteren zijn er 39 op de nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels terecht gekomen en 9 op de oranje lijst. De oranje lijst is een lijst van vogels die de afgelopen 10 jaar constant in aantal zijn afgenomen en in de gevarenzone dreigen te komen. Van de soorten die in Nederland achteruit zijn gegaan, broeden er 13 soorten op de toendra. Het gaat daarbij om soorten als kuifduiker, paarse strandloper, steenloper, maar ook roofvogels als ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief en zangvogels waaronder strandleeuwerik en frater.

Ook op Europees niveau gaat het slecht met deze soorten, zoals blijkt uit broedvogeltellingen in Arctische gebieden van Scandinavië. De achteruitgang van deze soorten kan samenhangen met de effecten van klimaatverandering. Vogelbescherming acht het van belang dat de overwinteringsgebieden voor deze vogels in Nederland zo optimaal mogelijk in stand worden gehouden. Net als bij vogels die in Nederland broeden zijn de negatieve gevolgen van de intensieve landbouw ook bij de wintergasten zichtbaar. De veldleeuwerik is met 50 tot 75% afgenomen. De ortolaan, een zangvogel van het kleinschalig cultuurlandschap, is als broedvogel in Nederland feitelijk uitgestorven. Als trekvogel gaat het dezelfde kant op. De achteruitgang ligt tussen de 75 en 100%. Het toont vogels de Vogelbescherming aan dat er op Europees maatregelen nodig zijn om de natuur in het boerenland weer een kans te geven.

Met de visdief gaat het Europees gezien redelijk goed, toch staat deze soort wel op de aanvullende ‘Rode Lijst’. De zwarte stern gaat in de achteruit. Voorheen was het IJsselmeer zeker voor doortrekkende zwarte sterns een zeer belangrijk gebied. De natuurkwaliteit van het IJsselmeer is echter sterk achteruit gegaan, het is goed denkbaar dat dit de negatieve trend in Nederland voor beide sternsoorten verklaart.

Nederland kent al jaren een Rode Lijst van Bedreigde broedvogels, een officiële lijst die wordt vastgesteld door de minister of staatssecretaris. Voor Vogelbescherming is het een belangrijk instrument bij het vaststellen van prioriteiten in het beschermingswerk. Dat beschermingswerk richt zich niet alleen op de broedvogels maar ook op vogels die Nederland als trekvogel aandoen of er overwinteren. Om een scherp beeld te krijgen hoe het deze groep vogels vergaat, heeft Vogelbescherming aan Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven om ook hier een Rode Lijst voor op te stellen. Dit is geen officiële lijst, maar Vogelbescherming dringt er wel bij de overheid op aan om de lijst een officiële status te geven.

De Rode, Oranje en Blauwe Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland is te vinden op de website van Vogelbescherming Nederland.

Bron: De Groene Ruimte

DELEN

1 REACTIE

  1. Wat een teleurstelling.
    .je denkt EUREKA …SITE GEVONDEN WAAR OOK FOTO’S OPSTAAN….HELAAS PINDAKAAS!

    Ik werd doorgelinkt groenehartmedia.info
    Vroeg om overwinteraars Nederland

LAAT EEN REACTIE ACHTER