Nieuw natuurplan voor de Horstermeerpolder

Nieuw natuurplan voor de Horstermeerpolder

602
0
DELEN
Foto horstermeerpolder.nl

De provincie Noord-Holland heeft Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau van ’t Veer en de Boer een plan laten maken voor de Horstermeerpolder. Bij het opstellen van het plan zijn gesprekken gevoerd met bewoners, Natuurmonumenten, (agrarische) ondernemers en betrokken overheden. In het voorstel wordt uitgegaan van een gevarieerde landschap met open polder, coulisselandschap, laagveenbos en rietlanden. Het plan bevat geen waterberging meer.

Van t ‘Veer en de Boer doen in het plan een voorstel voor drie verschillende gebieden die de geschiedenis van de polder goed weerspiegelen:

  • Open polderlandschap, in het noorden van de polder: een landschapstype met hoofdzakelijk een agrarisch graslandgebruik.
  • Nieuwe oeverlanden, in het zuiden van de polder: een zone van rietlanden met kleine stukken laagveenbos. De rietlanden komen qua ligging en inrichting overeen met de voormalige natuurrijke oeverlanden van de Horstermeerpolder.
  • Een halfopen en gevarieerd coulisselandschap ten noorden van de nieuwe oeverlanden, rond het Nera-gebouw.

Om het landschap en de natuur te kunnen beleven zijn in het plan ook nieuwe wandelpaden opgenomen.

Geen waterberging
Een eerder plan uit 2008 stuitte op veel weerstand van de bewoners van de Horstermeerpolder. De kern van dat plan bestond uit de aanleg van drie natte natuurgebieden waarin bij hevige regenval ook water uit de Ankeveense en Kortenhoefse Polders kon worden opgeslagen. Bewoners vreesden waterschade en hinder van muggen en knutten. Inmiddels is uit onderzoek van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht gebleken dat waterberging niet meer nodig is. Het water kan in de Ankeveense- en Kortenhoefse Polders zelf worden opgeslagen. In het huidige plan is gekozen voor meer variatie dan in het plan uit 2008. Hierdoor ontstaan er kansen voor veel verschillende plant- en diersoorten: weilanden met koeien en wintergasten, bloemrijke hooilanden met orchideeën, stukjes bos met nachtegalen en rietlanden met roerdomp en blauwborst.

Stuurgroep
Het nieuwe plan is tot stand gekomen onder begeleiding van een stuurgroep bestaande uit de bewonersvereniging Horstermeerpolder, de ondernemersvereniging Wijdemeren, Natuurmonumenten, de Land- en Tuinbouworganisatie, de gemeente Wijdemeren, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland.

Vervolg
De stuurgroep heeft op 2 december 2016 besloten het huidige voorstel verder te willen uitwerken. Het plan wordt gepresenteerd en besproken in de regio. Daarna zullen (delen van) het plan worden opgenomen in het door de provincie op te stellen Natuurbeheerplan 2018. Dit Natuurbeheerplan komt in de loop van 2017 ter inzage te liggen. Na vaststelling van dit plan kunnen gronden in de Horstermeerpolder worden aangeboden voor aankoop en natuurbeheer. Over de waterpeilen in de polder wordt in Natuurplan 2018 geen besluit genomen.

Download hier het plan Natuur in en om de Horstermeerpolder

Bron: http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=186936&b=gr161207

 

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER