Landschapspark voor Zuid-Holland

Landschapspark voor Zuid-Holland

698
0
DELEN

De provincie heeft samen met de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Harm Veenenbos, een verkenning uitgevoerd naar een netwerk van groen en water in Zuid-Holland. Dit netwerk is nodig voor  een gezonde leefomgeving van de inwoners en als een vestigingsvoorwaarde voor de bedrijven. Tevens moet het ruimte bieden voor klimaatadaptatie en bijdragen aan een verstedelijkingsopgave met voldoende kwaliteit. De ontwikkeling van een ‘Landschapspark Zuidvleugel’ is een van de adviezen van de verkenning.

Druk op het landschap
De trek naar de stad neemt weer toe en daarmee de druk op het landschap in en tussen de stad. Dit landschap is nu nog onvoldoende toegankelijk en niet aantrekkelijk genoeg. Daarnaast is het teveel versnipperd en staat het onder druk van grote hedendaagse ruimtelijke opgaven. Het belangrijkste advies in de verkenning is: combineer de bouwopgaven met de ontwikkeling van het landschap op regionale schaal. Benut zo de kans om een Landschapspark Zuidvleugel​ te ontwikkelen, die een impuls geeft aan de dagelijkse leefomgeving en het economisch vestigingsklimaat.
De provincie werkt samen met regionale partners aan de ontwikkeling van een netwerk van water en groen, oftewel een ‘Landschapspark’.

Harma Horlings, landschapsarchitect Staatsbosbeheer: “Een groenblauw netwerk in Zuid-Holland biedt ons de kans om de versnipperde groengebieden tot een samenhangend geheel te ontwikkelen. Daarnaast  is Staatsbosbeheer bereid de terreinen in dit groenblauwe netwerk in te zetten voor de maatschappelijke opgaven, zoals de recreatiebehoefte van de stedeling, maar ook de klimaatadaptatie en de energietransitie.”

Partners
De verkenning stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland is in opdracht van de Provinciaal adviseur Ruimtelijk Kwaliteit Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Staatsbosbeheer.

De provincie zal de uitkomsten van de verkenning gebruiken bij de uitwerking van een visie op een rijke groenblauwe leefomgeving als onderdeel van het provinciale omgevingsbeleid.

Bron: Zuid-Holland

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER